Regulamin

Regulamin serwisu ogłoszeniowego miedzna24.biz

§ 1
Podstawowe definicje

 1. Miedzna24.biz internetowy serwis ogłoszeniowy dostępny w domenie internetowej miedzna24.biz, będący platformą ogłoszeniowa umożliwiającą zamieszczanie i przeglądanie ogłoszeń.
 2. Użytkownik osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa oraz zaciągać zobowiązania korzystająca z miedzna24.biz.
 3. Ogłoszenie – przestrzeń serwerowa serwisu miedzna24.biz, udostępniona Użytkownikowi, zawierająca dane oraz zdjęcia zamieszczone przez niego w postaci ogłoszenia.
 4. Konto – część serwisu miedzna24.biz dostępna dla Użytkownika po podaniu loginu oraz hasła za pomocą której Użytkownik może dokonywać określonych działań w serwisie miedzn24.biz.
 5. Wydawca – podmiot zarządzający i rozwijający serwis miedzna24.pl, świadczący na rzecz Użytkowników usługi udostępniania zasobów systemu informatycznego, w tym strony internetowej miedzna24.biz, w celu przechowywania przez Użytkowników danych w postaci ogłoszeń, które są udostępniane na stronach miedzna24.biz, na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie oraz zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa polskiego w szczególności z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 6. Ustawa – ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.02.144.1204).
 7. Ustawa o prawie autorskim - ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.06.90.631).
 8. Regulamin – niniejszy regulamin serwisu ogłoszeniowego miedzna24.biz.

§ 2
Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady korzystania z serwisu miedzna24.biz, prawa i obowiązki Użytkownika oraz zakres obowiązków i odpowiedzialności Wydawcy.
 2. Użytkownik z chwilą akceptacji Regulaminu oświadcza, że zapoznał się z jego treścią, wyraża zgodę na jego wszystkie warunki i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 3. Wydawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Wydawcę, nie krótszym jednak, niż 7 dni od dnia zamieszczenie informacji na miedzna24.biz z zastrzeżeniem, że usługi aktywowane przed wejściem w życie zmiany Regulaminu będą wykonane na dotychczasowych zasadach.

§ 3 
Ogólne warunki korzystania z serwisu miedzna24.biz

 1. Utworzenie konta i / lub zamieszczenie pierwszego Ogłoszenia jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Użytkownikiem a Wydawcą w przedmiocie świadczenia usług na warunkach przewidzianych w Regulaminie.
 2. Użytkownik jest zobowiązany do podawania tylko prawdziwych i aktualnych danych.
 3. Wydawca nie bierze udziału w transakcjach dokonywanych przez Użytkowników i sporach powstałych między Użytkownikami.
 4. Zawarcie i realizacja transakcji między Użytkownikami oraz wszelkie płatności z tego tytułu odbywają się bezpośrednio pomiędzy Użytkownikami.
 5. Formularz kontaktowy który Użytkownik otrzymuje w ramach strony ogłoszenia umożliwia każdemu Użytkownikowi przesłanie wiadomości na adres e-mail przypisany do Ogłoszenia.
 6. Dane kontaktowe Użytkownika oraz formularz kontaktowy pojawiające się przy ogłoszeniu mogą być wykorzystywane przez Użytkownika jedynie do nawiązania kontaktu z daną osobą w celu przeprowadzenia transakcji. Korzystanie z nich w jakikolwiek inny sposób jest zabronione.

§ 4 
Zamieszczanie ogłoszeń

 1. Zamieszczanie ogłoszeń w serwisie miedzna24.biz jest bezpłatne.
 2. Termin ważności ogłoszenia to 14 dni.
 3. Po okresie 14 dni ogłoszenie wyświetlane jest w formie archiwalnej.
 4. Po upływie okresu ważności ogłoszenia Użytkownik może odnowić ogłoszenie po zalogowaniu się do swojego konta.
 5. Zamieszczenie Ogłoszenia wymaga akceptacji Regulaminu. W tym celu, przed zatwierdzeniem ogłoszenia, Użytkownik zaznacza opcję „zapoznałem się z regulaminem”.
 6. Użytkownik publikując Ogłoszenie i zawarte w nim treści w tym zdjęcia i numer telefonu podaje je dobrowolnie do wiadomości publicznej i zgadza się na ujawnienie ich innym Użytkownikom w szczególności osobom korzystającym z sieci Internet. Ogłoszenia również mogą być indeksowane przez wyszukiwarki, czego Użytkownik ma świadomość i na co wyraża zgodę.
 7. Zabronione jest zamieszczanie ogłoszeń które:
  1. Wprowadzają w błąd lub manipulują słowami kluczowymi;
  2. Nie są zgodne ze stanem faktycznym ogłaszanego przedmiotu, towaru lub usługi;
  3. Zawierają treści i zdjęcia powszechnie uznane za obraźliwe, wulgarne, naruszające zasady dobrego wychowania i netykiety;
  4. Naruszają zasady moralno-etyczne oraz godność osób trzecich;
  5. Zawierają adresy, nazwy i reklamy stron www i serwisów internetowych;
  6. Zawierają numer telefonu, adres e-mail, numer komunikatora internetowego w treści lub tytule ogłoszenia;
  7. Są skierowane do osób poniżej 18 roku życia w kategorii "Towarzyskie i Matrymonialne”;
  8. Noszą znamiona czynów nieuczciwej konkurencji;
  9. Naruszają obowiązujące przepisy prawa lub uprawnienia osób trzecich;
  10. Oferują pracę bez opisu funkcji stanowiska, nazwy pracodawcy i sprecyzowanego miejsca wykonywania pracy;
  11. Są piramidą finansową lub / i inną podobną siecią;
  12. Oferują rzeczy pochodzących z kradzieży, paserstwa lub przestępstwa;
  13. Oferują usługi prostytucji, oferty seksu, spotkań erotycznych, seksualnych usług i przysług, sponsoringu;
  14. Oferują narkotyki i substancje psychotropowych i odurzające;
  15. Oferują nielegalne lekarstwa i towary niebezpiecznych dla zdrowia i życia ludzkiego;
  16. Oferują sprzedaż zwierząt bez informacji pozwalających zidentyfikować hodowlę, organizację i miot z którego pochodzą;
  17. Oferują broń palną, amunicję i materiały wybuchowe;
  18. Oferują towary nieoryginalne – podróbki.

§ 5
Odpowiedzialności

 1. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za publikowane treści ogłoszenia i zobowiązany jest do:

  Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za publikowane treści i działania podjęte przez Użytkowników w ramach serwisu ogłoszeniowego miedzna24.biz.
  1. tego aby nie naruszały one obowiązujących przepisów prawa, zasad Regulaminu,
  2. tego aby nie naruszały one prawa osób trzecich,
  3. tego aby nie naruszały one praw Wydawcy,
  4. tego aby nie naruszały one zasad współżycia społecznego oraz dobrych obyczajów.
 2. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za publikowane treści i działania podjęte przez Użytkowników w ramach serwisu ogłoszeniowego miedzna24.biz.
 3. Wydawca nie jest w stanie kontrolować wiarygodności osób korzystających z serwisu ogłoszeniowego miedzna24.biz co za tym idzie, Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za podawanie przez Użytkownika niepełnych, niepoprawnych lub fałszywych danych oraz niezgodność danych ogłoszenia ze stanem faktycznym.
 4. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za jakość, stan, pochodzenie lub legalność oferowanych towarów i usług, prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkownika, a także zdolności Użytkowników do dokonania transakcji.
 5. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez strony umów związanych z Ogłoszeniem, a także za szkody powstałe w wyniku takiej umowy.
 6. Wydawca nie odpowiada za brak zainteresowania Ogłoszeniem.
 7. Wydawca zastrzega sobie prawo do usunięcia ogłoszenia, zmiany kategorii lub odpowiedniego zredagowania opublikowanych treści, w tym zdjęcia, które:
  1. narusza zasady niniejszego Regulaminu,
  2. łamią obowiązujące przepisy prawa lub prawa osób trzecich,
  3. są powszechnie uznane za obraźliwe,
  4. zostaną umieszczone w niewłaściwej kategorii lub lokalizacji,
 8. Wydawca zastrzega sobie prawo do pełnego lub częściowego zablokowania korzystania z serwisu miedzna24.biz Użytkownikowi w przypadku wielokrotnego naruszania obowiązujących przepisów prawa lub Regulaminu.
 9. Wydawca zastrzega sobie prawo do usunięcia ogłoszenia lub zablokowania korzystania z serwisu miedzna24.biz Użytkownikowi jeśli zaistniało podejrzenie że za pośrednictwem serwisu miedzna24.biz mogło lub może dojść do działań zagrażających bezpieczeństwu innych Użytkowników.

§ 6
Reklamacje i odstąpienie od umowy

 1. Reklamacje dotyczące świadczenia usług, o których mowa w niniejszym Regulaminie, można zgłaszać za pomocą poczty elektronicznej poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na stronie serwisu miedzna24.biz.
 2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.
 3. Zgłoszenia reklamacyjne będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji.
 4. Użytkownik może usunąć swoje Konto poprzez wybranie opcji "Usuń konto" będąc zalogowanym na swoim Koncie i tym samym rozwiązać umowę z Administratorem, lub poprzez przesłanie swojego oświadczenia w tym zakresie za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się na stronie lub poczty elektronicznej na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .
 5. Użytkownik mający status prawny konsumenta ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 10 dni od chwili zawarcia umowy poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie elektronicznej. Odstąpienie w tym trybie nie jest możliwe, jeżeli przed upływem tego terminu Użytkownik aktywował emisję Ogłoszenia, tj. świadczenie usługi przez Administratora zostało rozpoczęte.

§ 7
Polityka prywatności

 1. Administratorem danych osobowych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.), jest Wydawca. Dane osobowe są przetwarzane przez Wydawcę zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.) w celu świadczenia usług, a także w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem serwisu ogłoszeniowego miedzna24.biz. Podanie danychjest dobrowolne.
 2. Akceptując niniejszy Regulamin Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych i potwierdza, że wie o przysługującym mu prawie do wglądu do swoich danych oraz o prawie do ich poprawiania. Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Użytkownik może w każdej chwili zażądać zmiany lub usunięcia jego danych z bazy danych.
 3. Niektóre obszary serwisu ogłoszeniowego miedzna24.mogą wykorzystywać "cookies" zgodnie z "Polityką plików cookies". Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera, ani dla jego użytkownika i jego danych. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nieusuwanie ich z dysku.

Baner V